INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 

1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV (ďalej len “OÚ”).

 

EXACT RECRUITMENT, spol. s.r.o. , so sídlom Majerská 3, 821 07 Bratislava  IČO: 36 283 835, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 39681/B, (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).

 

Dodržiavame pravidlá  a preto je ochrana vašich OÚ  pre nás dôležitá. OÚ spracúvame v zmysle týchto podmienok.

 

Osobné údaje spracúvame v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia zákona  č. 18/2018 Z. z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely a ich právne základy.

2 ÚČEL SPRACÚVANIA OÚ A PRÁVNY ZÁKLAD.

 

Ak ste našim  klientom a poskytli ste nám svoje OÚ, budú použité na nasledovné účely:

 

2.1 NÁJDENIE VHODNÉHO ZAMESTNANIA (zaradenie vašich osobných údajov databáze uchádzačov o zamestnanie, evidencia, výmaz a poskytnutie vašich osobných údajov potenciálnemu zamestnávateľovi).

Súhlasíte so spracúvaním vašich osobných údajov poskytnutých prostredníctvom životopisu, motivačného listu alebo iným spôsobom, najmä v rozsahu titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresa, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresa, dosiahnuté vzdelanie, posledný zamestnávateľ, mzda (benefity) a ďalšie osobné údaje uvedené v životopise   a v motivačnom liste (ďalej len ako „osobné údaje“) za účelom sprostredkovania zamestnania.

Osobné údaje  sa budú spracúvať na právnom základe súhlasu dotknutej osoby čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

Na to aby sme mohli nájsť pre Vás vhodnú pozíciu, pri vyhľadávaní vhodného zamestnávateľa využívame metódu profilovania, kde sa snažíme nájsť pre Vás nového zamestnávateľa s presným vymedzením rôznych kritérií a filtrov.

 

E –mail a tel. kontakt budú slúžiť ako komunikačné prostriedky prostredníctvom, ktorých Vás budeme informovať o možných vhodných pozíciách.

V prípade, ak máte záujem, aby sme Vás kontaktovali len prostredníctvom e – mailu alebo telefonického kontaktu, tak nám prosím napíšte na exact@exact-recruitment.sk.

 

2.2 KARIÉRNE PORADENSTVO

Súhlasíte so spracúvaním vašich osobných údajov poskytnutých prostredníctvom životopisu, motivačného listu alebo iným spôsobom, najmä v rozsahu titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresa, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresa, dosiahnuté vzdelanie, posledný zamestnávateľ a ďalšie osobné údaje uvedené v životopise   a v motivačnom liste (ďalej len ako „osobné údaje“) za účelom kariérneho poradenstva (vytvorenie nového životopisu, motivačného listu a iných poradensko-konzultačných služieb).

Osobné údaje  sa budú spracúvať na právnom základe súhlase dotknutej osoby čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

2.3 LINKED IN STRATÉGIE

Účelom LINKED IN stratégie je vypracovanie profilu na sociálnej sieti LINKED IN, klienti majú vyššiu pravdepodobnosť nájdenia vhodeného zamestnania. Pracujeme s osobnými údajmi, ktoré sú obsahom životopisu, prípade motivačného listu  fotografie  pracujeme s vašim heslom a prístupmi. Osobné údaje spracúvame na právnom základe súhlas dotknutej osoby čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

2.4 WORKSHOP

Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie vzdelávacích aktivít týkajúcich sa HR poradenstva (práca so sociálnou sieťou Linked IN). Pracujeme s osobným údajmi meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo, spoločnosť a zaradenie). Osobné údaje spracúvame na právnom základe spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy  čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR spojení s § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

2.5 MARKETING

2.5.1 Ste s nami spokojní a poskytujete nám referencie, ktoré mi radi uverejníme a aj sa s nimi pochválime. Účelom zverejňovania referencii je podpora marketingu.  Nakoľko však referencie obsahujú aj osobné údaje, tak  Vás informujeme, ako s nimi budeme nakladať. Súčasťou referencie je fotografia, meno a priezvisko, titul, spoločnosť a pracovné zaradenie. Účelom spracúvania osobných údajov je zvýšenie predaja služieb poskytujúcich prevádzkovateľom, právnym základom je súhlas dotknutej osoby čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Tento súhlas nám poskytujte prostredníctvom sociálnej sieti Linked IN, kde nám napíšte recenziu a mi ju akceptujeme.

Tieto referencie poskytnuté zo sociálnej siete Linked In môžete nájsť na stránkach prevádzkovateľa.

https://www.exact-recruitment.sk/ alebo na https://linkedinstrategie.sk/.

2.5.2 Účelom spracúvania OÚ je ďalšia propagácia, medializácia worshopu a o jeho priebehu. Spracúvame OÚ – fotografia. Právnym  základom je súhlas dotknutej osoby čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Fotografie môžu byť zverejnené na:

https://www.exact-recruitment.sk/

https://linkedinstrategie.sk/.

2.6 ONLINE PROSTREDIE (sociálne siete)

– prevádzkujeme vlastné profily na sociálnych sieťach, účelom spracúvania osobných údajov je komunikáciu s vami ako zákazníkmi na sociálnych sieťach napr. LinkedIn/Facebook. Na ochranu osobných údajov dotknutých osôb sa vzťahujú prevádzkové a zmluvné podmienky uvedených spoločností. Môžeme získavať anonymné štatistické údaje o Vašich návštevách prostredníctvom funkcie s názvom Facebook Insight, ktorú nám bezodplatne poskytuje spoločnosť Facebook za nezmeniteľných podmienok užívania. Tieto údaje sa zbierajú prostredníctvom skrytých súborov (ďalej len „súbory cookies (ID)“), pričom každý z týchto súborov obsahuje jedinečný kód užívateľa, ktorý je aktívny počas obdobia dvoch rokov, a spoločnosť Facebook ho ukladá na pevnom disku počítača alebo na inom zariadení návštevníkov fanúšikovskej stránky. Kód užívateľa, ktorý možno priradiť k údajom o pripojení užívateľov zaregistrovaných na Facebooku, sa zbiera a spracúva pri otvorení fanúšikovských stránok.

 

– web obsahuje aj  loga jednotlivých sociálnych sietí tzv. pluginy.

 

Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete, čím vytvoríte odkaz.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby – čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

Informácie o účeloch a rozsahu zhromažďovania údajov, o ďalšom spracovaní a používaní údajov príslušnou sociálnou sieťou a o právach a nastaveniach ochrany osobných údajov nájdete v informáciách poskytnutých týmito stránkami sociálnych médií:

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy

INSTAGRAM: https://help.instagram.com/285881641526716?helpref=page_content

LinkedIN:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy
Google:https://www.google.com/intl/de/policies/privacy

Ak si neželáte, aby o Vás sociálne siete získavali údaje, neklikajte na spomínané logá.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa.

 

2.7 UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÓB

Účelom spracúvania osobných údajov je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Právny základ spracúvania osobných údajov je  splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, v súlade s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame meno, priezvisko, titul, email, tel. kontakt., podpis,  adresa (bydlisko), údaje z príslušného IS, ktorého sa žiadosť o uplatnenie práv týka, ďalšie údaje nevyhnutné vybavenie žiadosti o uplatnenie práv.

 

2.8 EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných  povinností zabezpečenia plynulých dodávateľsko – odberateľských vzťahov.

Právny základ spracúvania osobných údajov je  oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame sú meno, priezvisko, titul,  podpis,  pracovné, funkčné alebo služobné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo (firemné), faxové číslo (firemné), e-mail (firemný), identifikačné údaje zamestnávateľa meno, priezvisko, titul,  podpis,  pracovné, funkčné alebo služobné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo (firemné), faxové číslo (firemné), e-mail (firemný), identifikačné údaje zamestnávateľa.

3 TRETIE STRANY

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám  a to najmä možným potencionálnym zamestnávateľom, iným subjektom  bude umožnený prístup  len v zmysle platnej legislatívy (najmä správne konanie, trestné konanie, Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 28 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov alebo našim partnerom napr. účtovnej spoločnosti, spoločnosti, ktorá nám poskytuje cloudové riešenie RECRU s.r.o, s ktorou máme uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu.

 

Vaše osobné údaje môžu byť ďalej poskytnuté poskytovateľom technickej podpory, poskytovateľom nástrojom na analýzu, spracovanie a uchovávanie dát (Google  Analytics, Adwords), softvérové vybavenie (Microsoft, Google), sociálnym sieťam ako Facebook, Instagram, LinkedIn. V spoločnosti dbáme o to, aby sme minimalizovali poskytovanie vašich osobných údajov.

V prípade, ak spracúvame OÚ prostredníctvom sprostredkovateľov, dbáme o to aby sme si vybrali sprostredkovateľov, ktorý spĺňajú požiadavky GDPR tzn. technické, organizačné a personálne.

4 DOBA SPRACÚVANIA

V prípade bodu  2.1:

 • Životopisy a motivačné listy uchádzačov o zamestnanie (dotknuté osoby) budeme archivovať po dobu (3) troch rokov. Po tejto dobe budú Vaše osobné údaje vymazané. Nakoľko však máte možnosť súhlas kedykoľvek odvolať, budú tieto OÚ vymazané bezodkladne (do 3 pracovných dní) po prijatí žiadosti. Žiadosť nájdete na https://www.exact-recruitment.sk/gdpr/ alebo na https://linkedinstrategie.sk/gdpr/.

V prípade bodu 2.2

 • Životopisy a motivačné listy uchádzačov o zamestnanie (dotknuté osoby) budeme archivovať po dobu (3) troch rokov. Po tejto dobe budú Vaše osobné údaje vymazané. Nakoľko však máte možnosť súhlas kedykoľvek odvolať, budú tieto OÚ vymazané bezodkladne (do 3 pracovných dní) po prijatí žiadosti. Žiadosť nájdete na https://www.exact-recruitment.sk/gdpr/ alebo na https://linkedinstrategie.sk/gdpr/.

V prípade bodu 2.3

 • OÚ potrebné na vypracovanie Linked IN profilu budeme archivovať po dobu (1) jedného roka. Po tejto dobe budú Vaše osobné údaje vymazané. Nakoľko však máte možnosť súhlas kedykoľvek odvolať, budú tieto OÚ vymazané bezodkladne (do 3 pracovných dní) po prijatí žiadosti. Žiadosť nájdete na https://www.exact-recruitment.sk/gdpr/ alebo na https://linkedinstrategie.sk/gdpr/.

V prípade bodu 2.4

 • OÚ potrebné získané za týmto účelom budeme archivovať po dobu (3) troch rokov. Po tejto dobe budú Vaše osobné údaje vymazané. Nakoľko však máte možnosť súhlas kedykoľvek odvolať, budú tieto OÚ vymazané bezodkladne (do 3 pracovných dní) po prijatí žiadosti. Žiadosť nájdete na https://www.exact-recruitment.sk/gdpr/ alebo na https://linkedinstrategie.sk/gdpr/.

V prípade bodu 2.5

 • OÚ spracúvané za účelom marketingu budeme archivovať po dobu (3) troch rokov. Po tejto dobe budú Vaše osobné údaje vymazané. Nakoľko však máte možnosť súhlas kedykoľvek odvolať, budú tieto OÚ vymazané bezodkladne (do 3 pracovných dní) po prijatí žiadosti. Žiadosť nájdete na https://www.exact-recruitment.sk/gdpr/ alebo na https://linkedinstrategie.sk/gdpr/.

V prípade bodu 2.6

 • OÚ návštevníkov fanušíkovskej stránky, budú zaznamenávané počas obdobia dvoch rokov.

 

  5 PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

 

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Avšak, niektorí z príjemcov môžu mať umiestnené serveri mimo EÚ (Google, LinkedIN, Facebook). Tieto servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). Spoločnosti so sídlom v USA, ktoré majú prístup k OÚ sú certifikované podľa systému ochrany súkromia tzv. v Private Schields a považujú za spoločnosti zabezpečujú primeranú úroveň ochrany.

Tento prenos sa uskutočňuje iba za predpokladu prísneho dodržiavania GDPR.

6 PROFILOVANIE

Prevádzkovateľ spracúva OÚ v listinnej a v elektronickej podobe. Prevádzkovateľ využíva  automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa čl. 4 ods. 4. GDPR za účelom nájdenia vhodnej pozície pre uchádzača o zamestnanie.

7 IP ADRESA 

Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti.

IP adresu možno z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby.

 

IP adresa sa stáva osobným údajom ak:

 • IP adresa je osobným údajom, ak ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne s inou identifikáciou (meno, email…),
 • statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivcami je potrebné považovať za osobné údaje,
 • dynamická IP adresa bude považovaná za osobný údaj v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, mail a pod.).

 

V prípade uchovávania IP adresy na webovom sídle (napr. redakčný systém WordPress pri komentároch) je nutné zvoliť vhodný účel spracovania alebo použiť pseudonymizáciu.

 

 1.  BEZPEČNÝ PRENOS ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Systém kódovania SSL (Secure Socket Layer) sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. Osobné údaje v našich systémoch ako i internetová stránka sú zabezpečené  primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

 

9 PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Uchádzač o zamestnanie má právo v zmysle GDPR na (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) právo na odvolanie súhlasu, (vi) právo na prístup k informáciám.

 • Právo na opravu.

 

Uchádzač o zamestnanie má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa týkajú jeho osoby a doplnenie neúplných OÚ.

 • Právo na výmaz.

 

Uchádzač o zamestnanie má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal OÚ, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto OÚ, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získal alebo spracúval,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas na spracúvanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel alebo súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ podľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie OÚ alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ podľa týka sa to priameho marketingu vrátane profilovania,
 • OÚ sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

 

Ak prevádzkovateľ zverejnil OÚ a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú OÚ dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej OÚ a ich kópie alebo odpisy.

 

 • Právo na prenosnosť údajov.

 

Uchádzač o zamestnanie má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi – HR agentúre, ak je to technicky možné a ak:

 • sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý je neplatný ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

 • Právo namietať

 

Uchádzač o zamestnanie má právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu profilovania v rozsahu, v akom súvisí s  priamym marketingom, prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na jej práva najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená  jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. Uchádzač o zamestnanie svoje právo namietať môže uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

 

 • Odvolanie súhlasu

Uchádzač o zamestnanie má právo má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť Uchádzač o zamestnanie o tejto skutočnosti informovaný. Uchádzač o zamestnanie môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil.

Ak, si neželáte byť v našej databáze, prosím napíšte nám sem: exact@exact-recruitment.sk

 • Právo na prístup k informáciám.

 

Uchádzač o zamestnanie  má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, Uchádzač o zamestnanie má právo získať prístup k týmto OÚ a informácie o:

 • účele spracúvania OÚ,
 • kategórii spracúvaných OÚ – v našom prípade, sú to bežné OÚ, prevádzkovateľ nespracúva osobitnú kategóriu OÚ,
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • dobe uchovávania OÚ; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu OÚ týkajúcich sa Uchádzača o zamestnanie, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie OÚ,
 • práve podať návrh na začatie konania,
 • zdroji OÚ, ak sa osobné údaje nezískali od Uchádzača o zamestnanie,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ Uchádzača o zamestnanie informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania OÚ pre Uchádzača o zamestnanie.

 

Prevádzkovateľ, je povinný poskytnúť na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od doručenia tejto žiadosti. Túto lehotu môže prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade vás budeme informovať.

 

Za opakované poskytnutie OÚ, o ktoré Uchádzač o zamestnanie požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť OÚ Uchádzačovi o zamestnanie takým spôsobom akým požiadal alebo podľa jeho požiadavky.

 

 • Právo podať návrh na začatie konania.

 

Uchádzač o zamestnanie môže podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona, ak je priamo dotknutý na svojich právach, návrh musí obsahovať  kto ho podáva, proti komu návrh smeruje s predmetom návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, dôkazy.

 

Vzor návrhu bude zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 02 Bratislava.  Úrad posúdi podnet do 30 dní, rozhodne do 90 dní alebo lehotu môže primerane predĺžiť.

 

10 COOKIES

V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookie a podobné technológie (ďalej len „cookies“).

10.1 Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

10.2 Druhy cookies.

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.

Na stránkach https://www.exact-recruitment.sk/gdpr/ alebo na https://linkedinstrategie.sk/gdpr/ môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

 • Základné súbory cookies

Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

 • Prevádzkové súbory cookies

Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

 

 

Domain Cookie name Cookie value CookieExpires
.exact-recruitment.sk _ga GA1.2.1437841494.1531411448 2020-6-11 18:4:15 Delete
.exact-recruitment.sk _gid GA1.2.1218446637.1531411448 2018-6-13 18:4:15 Delete
.exact-recruitment.sk _gat 1 2018-6-12 18:5:8

 

11 MÁTE OTÁZKY ?

V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, nás môžete kontaktovať, radi Vám zodpovieme Vaše otázky.

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

názov obchodnej spoločnosti: EXACT RECRUITMENT, spol. s.r.o.

sídlo:                                                   Majerská 3

IČO:                                                    36 283 835

Kontaktné údaje: e – mail/tel. číslo:     exact@exact-recruitment.sk, 0904 382 998

 

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Korešpondenčná adresa:
KROČKA & PARTNERS, s.r.o.

Plzenská 16/3, 831 03 Bratislava

E-mail: office@krockapartners.sk, dpo@krockapartners.sk

 

 

12 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.05.2018 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.